Hovedside     Jaktårbok     Trofèrommet     Våpen&Utstyr     Mat     Video     Jaktlaget  

Undermenyer

  Annonsering

  E-post adresse?

  Gevirbedømming

  Gjestebok

  Hva skjer nå?

  Jakt i utlandet

  Jaktbart storvilt

  Jaktblader

  Jaktleverandører

  Jakttider

  Jakttips!

  Jaktturer

  Jaktutleie

  Jegerregisteret

  Kontakt oss

  Lover og regler

  Nyttige linker

  Slakting

  Utstopping


Regelverket er laget slik at det tar vare på viltressursene, at det foregår en fornuftig høsting av vilt og at de som jakter ikke ødelegger for hverandre eller for andre naturbrukere.

I tillegg gir regelverket veiledning på hvordan ulike inngrep skal foretas slik at viltet og naturgrunnlaget er ivaretatt. Hvis det er spørsmål om tolkning av lover eller forskrifter, er det best å ta kontakt med egen organisasjon, fylkesmannens miljøvernavdeling eller miljøvernkonsulenten i kommunen.

Sentralt i viltforvaltningen står selvsagt viltloven med tilhørende forskrifter. Her legges rammene for forvaltningen og for utøvelse av jakt og fangst. Ikke minst viktig er formålsparagrafen som fastslår at vi forplikter oss til å sikre artsmangfoldet og bevare natur- og produksjonsgrunnlaget for våre viltarter. Skal en oppnå målsettingene i viltloven og sikre viltartenes overlevelse på sikt slik at vi fortsatt skal kunne høste av viltartenes produksjons-overskudd gjennom jakt og fangst, er ikke viltloven alene tilstrekkelig.

Nøkkelen til en vellykket viltforvaltning, og dermed en langsiktig forvaltning av naturgrunnlaget, ligger i disponeringen og forvaltningen av arealene. Arealforvaltningen legger rammene for hvilken form for bruk og utbygging vi skal tillate på de arealene vi har. Verktøyet for arealforvaltningen er primært plan- og bygningsloven, i tillegg til særloven, naturvernloven og viltloven. Plan- og bygningsloven utgjør sammen med en rekke særlover det sentrale grunnlaget for en vellykket viltforvaltning. Viktig i denne sammenheng er også skogloven som med sine forskrifter legger rammene for bruk og utnytting av skogsarealene. En betydelig del av Norge er skogkledd og våre skogsområder er viktige viltbiotoper, slik at forvaltning og drift av disse områdene er avgjørende for hvilke betingelser viltartene får her.

Våpenregler finner du her:
http://www.njff.no/vaapenreg.htm

Viltloven finner du her:
http://www.njff.no/viltlove.htm

 
Link
Link
Link
Link


JEGERPORTALEN

SEND MAIL


SEND MAIL


SEND MAIL